Hållbarhetspolicy

Werksta tillhandahåller en komplett tjänst för försäkringsbolag, företag och privatkunder genom kvalitetssäkrade verkstäder för reparation av personbilar, företagsbilar och husbilar.

På Werksta bidrar vi till en hållbar utveckling genom vårt arbete att öka miljömedvetenheten genom hela vår värdekedja och att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Werksta arbetar för en trygg, jämlik och diversifierad arbetsplats med nöjda och engagerade medarbetare. Med grund i FN:s globala mål, ställer vi krav på våra leverantörer om miljö och sociala hänsyn, vilket vägs in vid inköp och upphandling till bolaget.

Hållbarhetspolicyn ska kommuniceras till samtliga anställda inom bolaget. Det är respektive chefs ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner etc. får ta del av denna. Inköpschef ansvarar för utvärdering av leverantörer. Ytterst ansvarig för hållbarhetspolicyn och rutiner är VD.

Miljöpolicy

Vår verksamhet ska kännetecknas av ett systematiskt och aktivt miljöarbete. Werksta har vissa verksamhetsområden som är anmälningspliktiga och har valt att driva samma miljöarbete och följa egenkontrollförordningen i alla enheter. Vi ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på våra miljöaspekter.

Werksta har 4 huvudsakliga områden inom vilken det finns en väsentlig miljöpåverkan:

-Användning av reservdelar

-Energiförbrukning

-Kemikalie-användning

-Hantering av avfall

För att hantera ovan nämnda miljöpåverkan och för att ständigt utveckla vårt hållbarhetsarbete har Werksta ett program som utvärderas årligen.