Prioriteringar för Corporate Governance

Corporate Governance handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syfte att skapa värde för bolagets aktieägare och andra intressenter (anställda, leverantörer, kunder och samhället). Vi vill skapa förutsättningar för en hållbar, ansvarsfull och effektiv styrning genom aktiva och ansvarstagande bolagsorgan, tydlig roll- och ansvarsfördelning samt rättvisande rapportering och information.

Vårt arbete med Corporate Governance siktar på att säkerställa ansvarsfullt agerande såväl internt som hos våra partners. Vår bolagsstyrning skall skapa efterlevnad av våra värderingar; människor, kvalitet, ärlighet och respekt.

Vi har tydliga och kommunicerade policies för att säkra god bolagsstyrning

I Werksta har vi tydliggjort vår bolagsstyrning med ett antal policies som är kommunicerade internt i företaget.  Våra policies innefattar bland annat;

Werksta Supplier Code of Conduct, Arbetsmiljöpolicy, Sjuk/Rehabpolicy, Jämställdhetspolicy, Alkohol- och drogpolicy, Rekryteringspolicy, Werksta Etiska regler, Trafiksäkerhetspolicy, Informationspolicy m.fl.

 

Vi tar ansvar för våra handlingar

Werksta ska vara en arbetsplats där var och en av våra anställda på ett säkert sätt kan rapportera missbruk de upptäcker. Werksta har därför en visselblåsarpolicy som ett komplement till våra normala interna rapporteringsrutiner. Detta för att upptäcka och förhindra alla typer av oegentligheter som allvarligt kan skada vår verksamhet eller våra anställda. En visselblåsarfunktion är en möjlighet för alla medarbetare att rapportera in misstänkta oegentligheter anonymt.

Genom visselblåsarfunktionen kan anställda och affärspartners rapportera misstänkta brott mot lagar eller mot Werksta’s interna regler som har begåtts, sanktionerats eller avsiktligt förbisetts av personer i ledande befattningar eller av annan nyckelpersonal. Information som rapporteras genom visselblåsarfunktionen behandlas konfidentiellt och säkerställer ett säkert och effektivt hanterande av ärendet för dem som valt att använda visselblåsarfunktionen.

Här kan du läsa mer om vår visselblåsarpolicy:

Information visselblåsare 2022

Porträtt på Martin Sakari

”Vår bolagsstyrning bygger på våra värderingar”

Naturligtvis agerar vi alltid i enlighet med lagar och förordningar. Framför allt innebär ansvarsfullt ledarskap att vi agerar i enlighet med våra värderingar. Människor, kvalitet, ärlighet och respekt framstår för oss som lika självklart vid rekrytering som vid snabb och korrekt rapportering av finansiell information.

Martin Sakari, CFO, Werksta Group