Miljöansvar

Vårt fokus på miljöansvar

Vi arbetar aktivt för att minska påverkan på vår miljö och säkerställa en hållbar utveckling i all vår verksamhet. Naturligtvis uppfyller vi alltid minimikraven i lagar och förordningar. Vi har identifierat fyra viktiga områden som vi ägnar särskild uppmärksamhet åt när det gäller att minska vår miljöpåverkan. Dessa är; användning av reservdelar, användning av kemikalier, energiförbrukning och avfallshantering.

 

 

 
Werksta Sverige certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Samtliga av Werksta Sveriges verkstäder är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 inom
kvalitet och miljö av det ackrediterade certifieringsbolaget A.g.R Certification Sweden AB.

Användning av reservdelar

Vi reparerar allt som kan repareras

Mycket av det avfall som genereras av verkstäder kommer från trasiga delar som plast, metall och glas. Hos Werksta är vår tumregel att vi alltid först ta reda på om en trasig del kan repareras på ett högkvalitativt och säkert sätt så att den inte behöver bytas ut. Detta sparar miljö, reparationstid och kostnader.

En högre grad av reparationer leder till lägre utsläpp

Ersatta delar genererar alltid avfall, men produktionen av en ny del belastar också naturen. Om alla utsläpp, som energi, avfall och transport *, ingår i koldioxidutsläppen från produktionen av en ny komponent kan den gamla komponenten spara 83% när det gäller koldioxidutsläpp. Genom att använda den ursprungliga användbara delen uppnås cirka 76% lägre utsläpp. Att reparera eller byta ut en skadad del med en begagnad originaldel är alltid en mer miljövänlig lösning.

Kompetent personal spelar en nyckelroll

Vi utbildar regelbundet vår personal i miljövänliga reparationsmetoder som exempelvis plastreparationer. Vår expertis inom reparation av el- och hybridbilar utvecklas också ständigt och vi är skadeauktoriserade för Tesla i Sverige.

* Baserat på försäkringsbolagets Cabas-beräkningar. ** Forskning från ett svenskt försäkringsbolag.

 

Energiförbrukning

Vi mäter vår energiförbrukning

Vi sätter tydliga mål för energiförbrukningen i vår produktion. Genom att uppmärksamma det dagliga arbetet och utbilda vår personal har vi redan nu uppnått betydande fördelar.

Avfallshantering

Naturligtvis uppfyller vi lagkraven när det gäller vår avfallshantering. Detta återspeglas i noggrann hantering av det avfall som genereras i våra verkstäder.

Användning av kemikalier

Genom att rationalisera antalet leverantörer av våra kemiska produkter har vi kunnat minska det kemiska avfallet i våra verkstäder. 2016 hade Werksta mer än 250 olika leverantörer av varor och kemikalier. Nu har antalet minskats till cirka tio. Detta innebär en minskning av antalet leverantörer med 96% . Mer styrda inköp säkerställer att det inte finns några dubbletter av produkter i våra hyllor, omsättningen är hög, så varorna blir inte föråldrade. Detta återspeglas också i smarta förvaringshyllor som sparar tid för våra anställda.

Vi köper endast från leverantörer som tar ansvar

Det är viktigt för oss att alla underleverantörer vi använder är engagerade i hållbar utveckling och minimerar miljöpåverkan även i sin egen verksamhet. Detta återspeglas också i valet av våra kemiska leverantörer. Vi köper produkter från miljöcertifierade företag som är pionjärer inom sitt område inom miljöfrågor. Vi är också noggranna med att de kemikalier vi använder ska vara säkra att använda och går att återvinna. Till exempel när det gäller färger har vi fokuserat våra inköp på produkter med lägsta möjliga miljöpåverkan. Vi använder också endast miljövänliga produkter när vi tvättar bilar.

”Ansvarsfull energianvändning innebär att övervaka förbrukningen, hantera avvikelser och identifiera energibesparingsmål i vår verksamhet”

Urban Magnusson, Auktorisationer och Kvalitet, Werksta